Privacyverklaring

Privacy Beleid

De Maatjes Kinderopvang hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Maatjes Kinderopvang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welkeminimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor deverwerking van uw persoonsgegevens.
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat debeveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is vooruitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, hier op willen wijzen endeze respecteren.

Als De Maatjes Kinderopvang zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van u en van uw kinderen. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Maatjes Kinderopvang

Ooitas 3
4617 LT Bergen op Zoom

Telefoonnummer: 0164-231 936

Email: info@demaatjeskinderopvang.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden zijn onder andere uw naam, geslacht, Nationaliteit, BurgerServiceNummer, postadres, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Ook de gegevens van uw kind(eren) worden geregistreerd.

Uw persoonsgegevens worden door De Maatjes Kinderopvang verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:


• Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
• Het versturen van nieuwsbrieven
• Het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten (werknemers)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Naam, adres, telefoongegevens, mailadres, BSN, bankrekeningnummers
  • Gegevens die van belang zijn om het welzijn van kinderen op de opvang tewaarborgen. Bijvoorbeeld informatie over godsdienst en gezondheid maar u bent nietverplicht deze informatie aan ons te verstrekken
  • Kopieën diploma’s, bankrekeningnummer (werknemers)
  • Als uw kind gebruik maakt van onze peuter-plus opvang kunnen wij u in bepaaldegevallen om inkomensgegevens vragen.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken de gegevens niet aan derden, behalve als dit uitdrukkelijk is voorgeschreven of toegestaan, en noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de administratie van de kinderopvang.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst (of Toeslagen) in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

2

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Maatjes Kinderopvang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.


 

Klik hier om een PDF te downloaden.

dmk/avg/jvw/20180528

Reacties gesloten