Ouders en het team

Team
Bij De Maatjes werken we met een vast team van gediplomeerde pedagogisch medewerksters met ruime ervaring in de kinderopvang en bij wie de zorg voor uw kind centraal staat. Het doel is altijd een veilige haven te bieden aan uw kind, een plek waar u het met een gerust hart en een goed gevoel kunt achterlaten om zelf aan het werk of de studie te kunnen gaan.  Omdat De Maatjes Kinderopvang een kleinschalige kinderopvang is, is er alle tijd en aandacht voor de kinderen en kunnen wij de juiste pedagogische begeleiding voor uw kind garanderen.

Onze vakdocenten voor de extra activiteiten bij het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang zijn gediplomeerd in het vak dat zij bij ons uitoefenen.

Ouders
Een goed contact met de ouders vinden wij heel belangrijk en waardevol. Daarom hebben we naast de oudercommissie ook een ouderpanel, waarmee we over ideeën en ontwikkelingen kunnen brainstormen. Zij fungeren als klankbord en denktank. Ouders geven een hoge waardering aan De Maatjes Kinderopvang en velen zijn van harte bereid om ons bij anderen aan te bevelen. Hun loyaliteit en betrokkenheid vinden wij hartverwarmend en is voor ons onmisbaar.

Welkom ouders en toekomstige ouders.

Wij zijn de oudercommissie (OC) van de Maatjes. Als OC adviseren wij De Maatjes gevraagd en ongevraagd over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. Tijdens vergaderingen worden adviesaanvragen van De Maatjes behandeld en worden adviezen geformuleerd. Wij vertegenwoordigen dus alle ouders van kinderen die bij De Maatjes worden opgevangen.

Zo hebben wij het recht om (on)gevraagd te adviseren over:
• de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid
(m.b.t. de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid)
• het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
• de openingstijden
• het beleid rondom voorschoolse educatie
• vaststelling en wijziging van de klachtenregeling
• wijzigingen van de prijs van de kinderopvang

Momenteel bestaat de OC uit de volgende leden:
– Nathalie Halter-Vermunt (secretaresse)
– Eline Lezer
– Marloes van der Velden-Bleeker
– Rim Steketee
– Wendy Uijl-van Oevelen (voorzitster)

Mocht u het interessant lijken om mee te denken en te adviseren, zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden. Hiervoor kunt u een email sturen naar oudercommissie@demaatjeskinderopvang.nl
Maar ook met vragen, opmerkingen en tips kunt u altijd bij ons terecht via dit emailadres.

Pedagogisch beleidsplan
Het pedagogisch beleidsplan is ontwikkeld door het team en de ouders samen, waarbij we gebruik hebben gemaakt van het pedagogisch kader. Dit beleidsplan biedt de kaders aan waar De Maatjes Kinderopvang voor staat. Ons beleidsplan is op te vragen op onze locatie, Ooitas 3.

Reacties gesloten