Erkende opvang

De Maatjes Kinderopvang is een officiële en erkende vorm van kinderopvang  die voldoet aan alle eisen die de wet voorschrijft aan de kinderopvang. Deze eisen worden gecontroleerd door de GGD. De meest recente inspectie rapporten kunt u via deze link vinden. De rapporten kunnen per locatie ingezien worden met deze LRK nummers:
Daar kunnen per locatie de rapporten direct worden ingezien. De LRK-nummers zijn:

Wijkgebouw KDV: 163129915
Wijkgebouw BSO: 487669241
De Kreek KDV (peutergroep): 203618488
De Kreek BSO: 230790082

Intern Klachtreglement De Maatjes Kinderopvang

Inleiding De Maatjes Kinderopvang heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden.. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris Josita Moonen, te bereiken per email: info@demaatjeskinderopvang.nl . Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u op

www.degeschillencommissie.nl/media/1897/kin-regelement.pdf

  1. Definities
Organisatie: De Maatjes Kinderopvang
Medewerker: De medewerker, werkzaam bij De Maatjes Kinderopvang
Klachtenfunctionaris: De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure bewaakt en klachten afhandelt.
Ouder: Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of gebruik heeft gemaakt van de diensten van de kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn – of haar kinderen.
Klager: De ouder die een klacht indient
Klacht: Schriftelijke uiting van ongenoegen.
Klachtenloket Kinderopvang: Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation.
Geschillencommissie: Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor bindende geschillenafhandeling.
Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daar tegen verzet.

 

  1. Voortraject klacht

Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de klachtenfunctionaris. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend worden.

  1. Indienen interne klacht

3.1 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend, u kunt het formulier vinden op de website van De Maatjes Kinderopvang. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht. 3.2 Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

  1. Behandeling klacht

4.1 De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. 4.2 De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder. 4.3 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. 4.4 Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. 4.5 Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. 4.6 De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld. 4.7 De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

  1. Externe klachtafhandeling

5.1 Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie. 5.2 De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient. 5.3 Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. 5.4 De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij De Maatjes Kinderopvang, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie

REGISTRATIEVERKLARING Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de ondernemer, is door de ondernemer het volgende overeengekomen en akkoord bevonden via digitale autorisatie. 1) Dat de ondernemer zich voor de behandeling van klachten en geschillen van ouders en oudercommissies ingevolge de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wko) registreert bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna te noemen: de Commissie) met als voorportaal een Loket waar wordt geprobeerd de klacht eerst op te lossen met behulp van algemene en procedurele informatie, advies, bemiddeling of mediation (hierna te noemen Klachtenloket Kinderopvang); 2) Dat de Commissie overeenkomstig het voor haar geschreven reglement alle door ouders of oudercommissies aan haar voorgelegde geschillen behandelt, tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht. Toelichting: De (proces)regels die de Commissie bij de geschillenbehandeling hanteert, zijn vastgelegd in een reglement. In dit reglement is vastgelegd hoe de behandeling van het geschil bij de Commissie in zijn werk gaat, hoe de Commissie is samengesteld, welke termijnen in acht genomen moeten worden, etc. Een exemplaar van het reglement wordt u op verzoek toegezonden. U kunt de tekst ook inzien op de site van het Klachtenloket Kinderopvang www.klachtenloket-kinderopvang.nl en De Geschillencommissie, www.degeschillencommissie.nl. 3) Dat de Stichting het in artikel 2 bedoelde reglement kan wijzigen. Het gewijzigde reglement wordt op de website het Klachtenloket Kinderopvang en de Commissie gepubliceerd. 4) Dat de ondernemer jegens de ouder/oudercommissie die een geschil bij de Commissie aanhangig maakt, gebonden is om mee te werken aan de behandeling van het geschil door de Commissie overeenkomstig het voor haar geschreven reglement en onder de voorwaarden zoals vastgelegd in deze registratieverklaring. 5) a. Dat de ondernemer de ouder/oudercommissie informeert dat hij is geregistreerd bij de Commissie met als voorportaal het in artikel 1 genoemde Loket. Deze informatie dient op duidelijke, begrijpelijke en een eenvoudige wijze toegankelijk te zijn op de website en in de algemene voorwaarden, indien en voor zover de ondernemer daarover beschikt respectievelijk deze hanteert. Daarbij wordt ter informatie van de ouder/oudercommissie gewezen op de website van het Klachtenloket Kinderopvang als mogelijkheid om de klacht op te lossen (www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Kan er geen oplossing worden bereikt, dan wordt de ouder/oudercommissie gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Commissie. b. Dat de ondernemer tevens kenbaar maakt de wijze waarop hij zelf voor afhandeling van bij hem ingediende klachten zorgdraagt. 6) Dat de ondernemer zich committeert aan het volgende geschillenartikel: 1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen. 2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt. 3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl). 4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken. 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via de website en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd. 6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 7) Dat de Commissie uitspraak doet in de vorm van een bindend advies indien de ondernemer zich voor of tijdens de behandeling van een geschil bij de Stichting heeft geregistreerd. De ondernemer verplicht zich de beslissing van de Commissie als bindend te aanvaarden en na te komen, tenzij de ondernemer besluit het bindend advies binnen één maand na de verzenddatum ter toetsing aan de rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan. 8) Dat de ondernemer op eerste verzoek van de Stichting de jaarlijkse kosten zal voldoen voor de instandhouding van de Commissie met als voorportaal het in artikel 1 genoemde Loket. 9) Dat de ondernemer zich daarenboven verplicht een aanvullend bedrag te voldoen voor de behandeling van tegen hem aanhangig gemaakte geschillen. Toelichting: Het tarief is vastgesteld op een forfaitbedrag van € 300,- inclusief BTW vanaf het tweede geschil dat tegen de ondernemer in het kalenderjaar aanhangig wordt gemaakt. Het genoemde tarief wordt per kalenderjaar door de Stichting vastgesteld. Het systeem van tarifering kan door de Stichting worden gewijzigd. 10) Onverminderd het bepaalde in artikel 12 is de Stichting gerechtigd om met onmiddellijke ingang deze registratieovereenkomst op te zeggen, indien de ondernemer in gebreke blijft om tijdig en/of naar behoren de verplichtingen die voortvloeien uit deze registratieovereenkomst na te komen en hiervan melding te doen aan de bevoegde instanties. 11) De NAW-gegevens van de ondernemer zullen worden opgenomen in het digitale bedrijvenregister van de Stichting, toegankelijk via www.degeschillencommissie.nl. Toelichting: Op de publieke website van de Stichting wordt (voor ouder/oudercommissie) alleen zichtbaar gemaakt dat uw bedrijf is geregistreerd bij de Commissie met als voorportaal het in artikel 1 genoemde Loket. Daarbij wordt het publiek bekende post- en bezoekadres van uw bedrijf vermeld. Andere contactgegevens zijn op de publieke website niet zichtbaar en dienen alleen voor intern gebruik van de Stichting. Wijziging van aan ons opgegeven contact gegevens dient u aan ons kenbaar te maken om te waarborgen dat deze actueel zijn. 12) Dat de overeenkomst wordt aangegaan tegen de achtergrond van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wko en de daarmee samenhangende aanwijzing

Registratieovereenkomst Geschillencommissie/De Maatjes Kinderopvang.

 

Geachte mevrouw Moonen,

Hierbij bevestigen wij uw registratieovereenkomst voor De Geschillencommissie

Kinderopvang en Peuterspeelzalen per heden.

Dit betekent dat de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

geschillen kan behandelen conform het toepasselijke Reglement. Ook klachten van

vóór uw registratiedatum kan de commissie behandelen.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

mr. C.C.J. Laenen   T3433134_635937158742386792

De sKK geeft een advies. Als u het niet eens bent met dit advies kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie kunt u vinden op hun website. Zoals u kunt lezen in de klachtenvrijbrief_2019 heeft de sKK in 2019 geen officiële klachten ontvangen over De Maatjes Kinderopvang. Klik hier voor de algemene voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolse opvang. Klik hier voor ons privacybeleid.

Reacties gesloten